1.- DOEL EN AANVAARDING

Deze juridische kennisgeving regelt het gebruik van onze website, die eigendom is van SERRALZATE, SL. Bladeren op de SERRALZATE, SL- website schrijft de toestand van de gebruiker ervan toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving, die kan worden gewijzigd.

U stemt ermee in om correct gebruik te maken van de website in overeenstemming met de wet, te goeder trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische kennisgeving. U bent aansprakelijk jegens SERRALZATE, SL of derden voor eventuele schade die kan worden veroorzaakt als gevolg van het niet nakomen van genoemde verplichting.

2.- IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIE

SERRALZATE, SL , in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, deelt u mee dat:

 • De bedrijfsnaam is: SERRALZATE, SL geregistreerd in het Reg.Merc. uit Saragossa. Deel 4.168. Boek 0, Folio 193, Vel Z-59924
 • De CIF is: B99269748
 • Het hoofdkantoor is gevestigd te: CALLE TOMÁS DE ZUMALACÁRREGUI, 10. LOKAAL - (50006) ZARAGOZA

Om met ons te communiceren, stellen we u verschillende contactmiddelen ter beschikking die in het privacybeleid worden vermeld.

Alle kennisgevingen en communicatie met SERRALZATE, SL worden voor alle doeleinden als effectief beschouwd, zolang ze worden gedaan met de hierboven gespecificeerde middelen.

3.- TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De website en haar diensten zijn vrij toegankelijk, maar SERRALZATE, SL stelt het gebruik van sommige van de op haar website aangeboden diensten op voorwaarde dat het bijbehorende formulier vooraf wordt ingevuld.

U garandeert de authenticiteit en actualiteit van alle gegevens die u aan SERRALZATE, SL meedeelt, en u bent als enige verantwoordelijk voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen die u doet.

U stemt er uitdrukkelijk mee in om gepast gebruik te maken van de inhoud en diensten van SERRALZATE, SL en deze niet te gebruiken voor onder meer:

 • Inhoud verspreiden die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend is, terrorisme aanmoedigt of, in het algemeen, in strijd is met de wet of de openbare orde.
 • Computervirussen in het netwerk introduceren of acties uitvoeren die fouten of schade aan elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van SERRALZATE, SL of derden kunnen wijzigen, bederven, onderbreken of genereren; evenals de toegang van andere gebruikers tot de website en zijn diensten belemmeren door het massale verbruik van computerbronnen waarmee SERRALZATE, SL zijn diensten levert.
 • Poging om toegang te krijgen tot gegevens van andere mensen of beperkte delen van de computersystemen van SERRALZATE, SL of derden en, waar van toepassing, informatie te extraheren.
 • De rechten van intellectuele of industriële eigendom schenden, evenals de vertrouwelijkheid van de informatie van SERRALZATE, SL of derden schenden.
 • Zich voordoen als de identiteit van een andere gebruiker, overheidsdiensten of een derde partij.
 • De inhoud reproduceren, kopiëren, distribueren, beschikbaar stellen of op enige andere manier openbaar communiceren, transformeren of wijzigen, tenzij u toestemming heeft van de eigenaar van de bijbehorende rechten of dit wettelijk is toegestaan.
 • Gegevens verzamelen voor reclamedoeleinden en om reclame van welke aard dan ook en communicatie voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard te verzenden zonder uw voorafgaand verzoek of toestemming.

Alle inhoud van de website, zoals teksten, foto's, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen, technologie, software, evenals het grafisch ontwerp en de broncodes, vormen een werk waarvan het eigendom toebehoort aan SERRALZATE, SL , zonder dat ze worden begrepen zoals toegewezen, de exploitatierechten over hen verder dan wat strikt noodzakelijk is voor het juiste gebruik van het web.

Kortom, u die deze website bezoekt, kunt de inhoud bekijken en eventueel geautoriseerde privékopieën maken, op voorwaarde dat de gereproduceerde elementen niet later worden overgedragen aan derden, noch worden geïnstalleerd op servers die verbonden zijn met netwerken, noch onderworpen zijn aan geen enkele vorm van uitbuiting.

Evenzo zijn alle handelsmerken, handelsnamen of onderscheidende tekens van welke aard dan ook die op de website verschijnen, eigendom van SERRALZATE, SL , zonder dat het duidelijk is dat het gebruik of de toegang ertoe enig recht daarop toekent.

De verspreiding, wijziging, toewijzing of openbare mededeling van de inhoud en elke andere handeling die niet uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van de exploitatierechten, is verboden.

Het aanbrengen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen SERRALZATE, SL en de eigenaar van de website waarop deze is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door SERRALZATE, SL van zijn inhoud of diensten. Personen die een hyperlink willen aanbrengen, moeten vooraf schriftelijk toestemming vragen aan SERRALZATE, SL . In ieder geval geeft de hyperlink alleen toegang tot de startpagina of startpagina van onze website en moet u zich ook onthouden van het doen van valse, onnauwkeurige of onjuiste verklaringen of indicaties over SERRALZATE, SL , of het opnemen van illegale inhoud, in strijd met de goede douane en openbare orde.

SERRALZATE, SL is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat elke gebruiker maakt van de materialen die op deze website beschikbaar worden gesteld of voor de acties die op basis daarvan worden uitgevoerd.

4.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

SERRALZATE, SL sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit:

 • Het onvermogen om toegang te krijgen tot de website.
 • Niet-naleving van de wetten, goede trouw, openbare orde, verkeersgebruik en deze juridische mededeling als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, SERRALZATE, SL is niet verantwoordelijk voor de acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, ererechten, persoonlijke en familiale privacy en het eigen imago schenden, evenals de voorschriften over oneerlijke concurrentie en illegale reclame.

Evenzo wijst SERRALZATE, SL elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website wordt gevonden en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De functie van de links die op deze website verschijnen, is uitsluitend om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. SERRALZATE, SL garandeert niet en is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites; evenmin suggereert, nodigt uit of beveelt het een bezoek aan hen aan, dus het is niet verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. SERRALZATE, SL is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van hyperlinks door derden.

5.- PROCEDURE BIJ HET UITVOEREN VAN ILLEGALE ACTIVITEITEN

In het geval dat u of een derde van mening is dat er feiten of omstandigheden zijn die de ongeoorloofde aard van het gebruik van inhoud en/of de uitvoering van enige activiteit op de webpagina's die zijn opgenomen of toegankelijk via de website, aan het licht brengen, moet u contact opnemen met contact opnemen met SERRALZATE, SL , zich naar behoren identificeren, de vermeende overtredingen specificeren en uitdrukkelijk verklaren en onder hun verantwoordelijkheid dat de informatie in de melding juist is.

Voor elke litigieuze kwestie die betrekking heeft op de SERRALZATE, SL- website, is de Spaanse wetgeving van toepassing, waarbij de rechtbanken en rechtbanken van de woonplaats van de gebruiker bevoegd zijn.

Onze entiteit is lid van Confianza Online (vereniging zonder winstoogmerk), geregistreerd in de National Registry of Associations Group 1, Section 1, nationaal nummer 594400, CIF G85804011, Carrera de San Jerónimo, 18. 4º 1, 28014 Madrid (Spanje) ). Voor meer informatie: www.confianzaonline.es

Op deze algemene voorwaarden is de Spaanse wet van toepassing. Evenzo informeren we consumenten, in overeenstemming met de bepalingen van de wet op alternatieve geschillenbeslechting, dat gebruikers, als aangesloten entiteit en in de voorwaarden van de ethische code, naar Confianza Online kunnen gaan voor de alternatieve oplossing van eventuele controverses ( https: //www.confianzaonline.es/como-reclamar/formulario-de-reclamaciones/ ). Als deze betrekking hebben op elektronische transacties met consumenten, of gegevensbescherming wanneer deze verband houden met dit gebied, zullen de claims worden opgelost door de Confidence Online Mediation Committee, geaccrediteerd voor de alternatieve beslechting van consumentengeschillen. Als de claims betrekking hebben op digitale reclame of gegevensbescherming met betrekking tot dit gebied, worden ze voorgelegd aan de AUTOCONTROL-advertentiejury.

We herinneren u er ook aan dat u toegang kunt krijgen tot het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie door deze link te volgen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

6.- PUBLICATIES

De administratieve informatie die via de website wordt verstrekt, vervangt niet de juridische publiciteit van de wetten, voorschriften, plannen, algemene bepalingen en handelingen die formeel moeten worden gepubliceerd in de officiële kranten van de openbare besturen, die het enige instrument vormen dat de authenticiteit ervan bevestigt en inhoud. De informatie die op deze website beschikbaar is, moet worden opgevat als een gids zonder juridische geldigheid.

 WhatsApp (+34) 690 26 82 33